A két tanítási nyelvű oktatás

Iskolánk 2010 óta magyar-angol két tanítási nyelvű csoportokat is indít.

Ez azt jelenti, hogy angol nyelv tanítása mellett a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét angolul tanítjuk.

Célunk

 • az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudás egyidejű fejlesztése,
 • a tanulók megtanítása az idegen nyelven való tanulásra,
 • képessé tenni tanulóinkat az idegen nyelvű információk feldolgozására,
 • a nyelvtudás aktív használatára.
 • a célország kultúrájának, civilizációjának megismertetése

Ezt segíti:

 • az iskolánkban tanító szaktanárok és anyanyelvi lektorok munkája,
 • a nyelv és az angolul tanított tantárgyak csoportbontásban tanítása,
 • a megfelelő szaktárgyi tankönyvek,
 • interaktív tábla,
 • tabletek,
 • digitális anyagok.

Többlet teher lehet a gyerekeknek:

 • a magasabb óraszám,
 • a tantárgyi tartalmak célnyelven való tanítása és a célnyelven való számonkérése,
 • hogy 6. osztályra el kell érni a KER szerinti A2 és 8. osztályra a KER szerinti B1 szintet.

Ezért a csoportba bekerülés előtt meg kell állapítanunk, hogy a két tanítási nyelvű csoportba jelentkezők mennyire tudnak megfelelni a nagyobb megterhelésnek.

A magyar-angol két tanítási nyelvű csoport kialakításának folyamatleírása:

 • A 2021/22-es tanévtől a két tanítási nyelvű tagozat az első évfolyam második félévében kezdődik. Az elsős osztályokban szeptembertől heti egy angol órán vesznek részt a gyerekek, mely a második félévben a két tanítási nyelvű tagozatosok számára még két szakköri órával egészül ki.
 • A kiválasztás menete a következő módon zajlik:
 • A szülő beiratkozáskor jelzi, hogy igényli-e a két tanítási nyelvű tagozatot gyermeke számára. Ezzel elfogadja, hogy az első félév folyamán gyermeke a szakemberek által összeállított és a fejlesztőpedagógus által végzett képességvizsgálaton vesz részt.
  - Ennek során mérik a kisdiák beszédészlelési, beszédértési és nyelvi készségeit, mely százalékos eredményt ad.

  - Ehhez adódik hozzá az első félévi matematika, angol nyelv és magyar nyelv és irodalom tantárgyak eredményei szintén százalékos formában.
 • Az értékelő munkát háromtagú team (fejlesztőpedagógus, osztályfőnök, angol szakos nyelvtanár) végzi, és a százalékok átlagaként kapott eredményekből állítja össze a maximum kétszer 15 fős csoportot. Ennek fényében a két tanítási nyelvű csoportok heti három angol órán vesznek részt.
 • Második évtől a két tanítási nyelvi csoportok angol nyelvű rajz, ének és technika óra, továbbá második évfolyamon heti négy, harmadik évfolyamtól heti öt angol óra ke-
  retében sajátítják le az idegen nyelvet, melyből egyet a nyelvi lektor tart. Felső tagozaton a készségtárgyakat felváltják az angol nyelvű informatika, történelem és célnyelvi civilizáció tantárgyak.

 • A nyelvi órákon kívül bizonyos órák is angolul folynak. Ezek óraszáma évfolyamonként és tantárgyanként is változik. Angolul tanulják:
 • 2.-4. osztályban az ének (heti 1 óra), technika (heti 1 óra), rajz (heti 2 óra) tantárgyakat
 • 5.-8. osztályban országismeret (heti 1 óra), történelem (heti 2 óra), informatika (heti 1 óra) tantárgyakat
 • A tantárgyakhoz tartozó jegyzeteket az iskola rendeli meg a szülők beleegyezésével és szülői költségen.
 • Biztosítjuk az átjárhatóságot a hagyományos és a két tanítási nyelvű csoportok között: a szülő kérése, pedagógusok javaslata és a tanuló teljesítménye alapján félévkor és év végén lehetőség van a hagyományos csoportból átkerülni a két tanítási nyelvű csoportba.
 • De huzamosabb ideig (fél évig) tartó gyenge teljesítmény esetén szaktanár, tanító javasolhatja és a szülő kérésére is áthelyezhető a tanuló a hagyományos tantervű csoportba.
 • Az 1.-4. osztályokban félévkor és év végén az igazgatóból, igazgatóhelyettesből, osztályfőnökökből és szaktanárokból álló team dönt a félév során tanúsított magatartás, tanulmányi munka, szövegértés, olvasás, írás, matematika, angol felmérők eredményei alapján, hogy ki az a tanuló, akinek engedélyezik és kinek nem a két tanítási nyelvű csoportban maradását.
  A nehezen haladó, a fokozott terhelés miatt gyengébb eredményt elérőknek képzésváltást javasolnak.

A Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés, röviden KER, kevésbé elterjedt, de szabatosabb nevén Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, röviden CEFR) az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására.

A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)
A1 Minimumszint (Breakthrough)
A2 Alapszint (Waystage)
B Önálló nyelvhasználó (Independent User)
B1 Küszöbszint (Threshold)
B2 Középszint (Vantage)
C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)
C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
C2 Mesterfok (Mastery)

A CEFR megadja, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén.

Szint

Leírás

A1

Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

A2

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.

B1

Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

B2

Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.

Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.

Kiegészítő információk