Intézményi bemutatkozás

A Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskolát – immáron 48 éve – a kor elvárásainak való megfelelés és az innováció jellemzi.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a korszerű ismeretek elsajátíttatását, mely biztos alapot nyújthat a magasabb szintű tanulmányok folytatására. A fejlesztő, felzárkóztató tevékenység mellett jelentős szerepet kapnak a tehetséggondozó foglalkozások is.

Megőrzünk minden fontos értéket, de új hagyományokat is teremtünk, új programot vezettünk be: a magyar-angol két tanítási nyelvű képzést. Elnyertük a Mentoráló intézmény, Öko és Boldog iskola, Kiváló Akkredikált Tehetségpont címeket is.

Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának növelésével a sikert nemcsak a statisztikai adatok igazolják, hanem a módszertanilag alaposan kidolgozott mérések is.

Az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás kialakítása mindig kiemelt célja volt pedagógiai munkánknak, ezért „ökoiskolaként” tevékenykedünk.

Az intézményben folyó minőségi oktatást igazolják a központi felvételi, az átlag feletti országos mérések (kompetenciamérések, a Szegedi Tudományegyetem longitudinális mérései), valamint a tanulmányi és sportversenyek kimagasló eredményei.

A Diákönkormányzat és a pedagógusok színvonalas programokat, tanulóink testi, értelmi, érzelmi nevelését szolgáló tanórán kívüli rendezvényeket szerveznek. Nagy hagyománya van az Eötvös-futásnak, az Eötvös-hétnek, a Piros-Kék vetélkedőnek, farsangi bálnak.

Az intézményben iskolagyümölcs program zajlik, ennek részeként minden nap friss zöldségféle és gyümölcs biztosított a tanulók számára.
Az iskola pedagógusainak fontos, hogy az Eötvösbe járó tanulók jól érezzék magukat, sikeresek legyenek a tanulásban, megállják helyüket a középfokú oktatásban s majd az életben is.

Az 1. osztályban folyó nevelő-oktató munkánkról

Legfontosabb feladatunk, hogy az iskolánkba kerülő gyermekek könnyen és gyorsan vegyék az akadályokat, észrevétlenül jussanak a tudás birtokába.
Ennek érdekében megelevenítjük számukra a mesék világát, és beleszőjük azt a mindennapi tanulás folyamatába.

Hosszabb beszoktatási időszakot biztosítunk. A magyar nyelv sajátosságainak megfelelően szótagoló módszerrel tanítjuk az olvasást, melyet a késleltetett olvasás- és írástanítással is segítünk. Lehetőségeink mérten a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika órákat csoportbontásban tartjuk. A tanulói terhek könnyítése érdekében, a nap folyamán elosztjuk a tanórákat, feladatokat, így a hétköznapokban otthonra nem marad teendő.

A délutáni foglalkozások keretében nemcsak a házi feladatok elkészítése, képességek, készségek és jártasságok fejlesztése zajlik, hanem tartalmas szabadidő-eltöltést, társas együttlétet is biztosítunk. A kisdiákok egy-egy foglalkozás alkalmával átélhetik az alkotás és kreativitás örömét.

Az idegen nyelv tanulására minden gyermeknek lehetőséget biztosítunk. Az iskola profiljának megfelelően már első osztálytól elkezdjük a két tanítási nyelvi programot.
A kéttannyelvű tagozat városi beiskolázású. Az iskolai felvételt követően a kéttannyelvű csoportba való bekerülést egy tanulói képességmérés előzi meg, melyet az iskola gyógypedagógusa végez el. Játékos feladatok segítségével történik a jelentkező óvodások nyelvi, matematikai és anyanyelvi képességeinek, készségeinek felmérése.
Az angol órák mellett idegen nyelven tanulják a vizuális kultúra, technika és gyakorlat, ének-zene tantárgyakat is. A felső tagozatban a célnyelvi civilizáció, a világtörténelem és az informatika tantárgyak oktatása történik angol nyelven. Osztályszinten egy-egy csoport tanul tagozatos szinten, az osztályok másik fele hagyományos tanterv szerint halad ezekben a tantárgyakban.

A 2020/2021-es tanévben kerül sor az új Nemzeti Alaptanterv bevezetésére. Ennek megfelelően a tanulók heti óraszáma jelentősen csökken.

Sok szeretettel várunk iskolánkba minden kedves érdeklődőt!

Egyéni tájékoztatás a 23/355-644-es telefonszámon kérhető.

 Rigó Katalin sk
intézményvezető

Kiegészítő információk